x 首页                                                                                                                                                            服务热线:400-7849-867
返回上一页

长虹变频空调,运行灯熄灭,定时灯闪烁

提问时间:2020-10-12 09:41
长虹变频空调,运行灯熄灭,定时灯闪烁
 
故障部位;室内盘管温度传感器检测电路。
关键点数据;
(1)测量室内盘管温度传感器检测电路的供电正常。
(2)拔下室内盘管温度传感器,在20℃时测得其电阻值为2k,而正常值应为7k左右。
维修方法;更换新的室内盘管温度传感器后,故障排除。
提示;该空调器室内机运行灯熄灭,定时灯闪烁表示的故障代码的含义为:室内盘管温度传感器或其连接电路异常。