x 首页                                                                                                                                                            服务热线:400-7849-867
返回上一页

燃气灶为什么点火针没有火花?

提问时间:2021-01-13 10:06

 燃气灶为什么点火针没有火花?

 

 灶具的点火系统有点火针、脉冲器、电池三部分组成,从下面去检修。首先检查电池有没电,更换一节新电池试试然后按下旋钮听到“啪啪”的脉冲点火声,但就是看不到火花,那一定是点火针断了。没有“啪啪”声,那有可能是点火针的连接线接触不好,检查连线接头确保通电;最后确定前两点都没问题,那就是脉冲器不工作,看脉冲与电池盒的连线是否完好,如完好,那只好更换新的脉冲器了。