x 首页                                                                                                                                                            服务热线:400-7849-867
返回上一页

博世滚筒洗衣机怎么设定漂洗的次数

提问时间:2021-01-14 09:01
博世滚筒洗衣机怎么设定漂洗的次数
  
滚筒洗衣机,飘洗次数,一般是有程序控制的。
1.快速洗,只有一次飘洗
2.标准洗或者一些其他的程序,有二次飘洗
3.有些洗衣机有加飘洗按钮,你只要按一次,就增加一次飘洗